SurfLab = Geometric Algorithms + 3D Graphics + Interactive Simulation

SurfLab logo

People

canoe [3D printing in SurfLab] [SSTP19]
Current: 
Principal Investigator: Jorg Peters jorg@cise.ufl.edu
  Jennifer Cremer
  Kyle Lo
Alumni:       
Ruiliang Gao ('22) Samsung
  Jeremy Youngquist ('22) Applied Research Associates
  Martin Sarov ('17) AMD
  Mang (Max) Nguyen GM cruise automation
  Thien Nguyen ('16) Research
  Saleh Dindar ('16) (NVidia Research) Meta
  Ruijin Wu ('14) (QualComm Research) AMD
  Shayan Javed NVidia
  Young In Yeo ('12) (QualComm Research) AMD
  Jianhua Fan ('10) Amazon
  Ashish Myles ('09) Google Ed
  Minho Kim ('08) Prof, University of Seoul
  Lisa Tianyun Ni ('08) (NVidia) Lytro
  Sukitti Punak ('07) Roswell Cancer Research
  Xiaobin Wu ('05) Solidworks, Amazon, Oracle
  Andy Shiue Le-Jeng ('04) (RapidMind) Autodesk
  David Lutterkort ('99) (arsdigita) Red Hat
  Carlos Gonzalez-Ochoa ('98) (Disney,Naughty Dog) Epic Games
 
  Sayak Biswas (AMD)
Usame Ceylan (QualComm)
Jianwei Gao (AMD)
Lihan Bin (AMD, QualComm)
Lewey Geselowitz (MicroSoft)
Scott McCammon
Kam VedBra
John Spait
Doina Onut
 
Visitors:     
Yuanpeng Zhu, South China U of Tech (19-20)  
Caiyun Li, Dalian U of Tech (18-19)  
MeiTing Xin, Xi'an Jiaotong Univ (17-18)  
Huogen Yang, Jiangxi U of Sci Tech (16-17)  
Manh Nguyen, Austria (15-16)  
Marcelo Siqueira, Brazil (16)  
Hao Liu, Nanjing U (15)  
Lizheng Lu, Zhejiang U (12-13)  
Ping Jiang, Hefei U Tech (11-12)  
Zhangjin Huang, USTC (10-11)  
HongChan Zheng, NWPU (08-09)  
Xuli Han, South Central U China (02-03)  

Sponsors

NSF
NIH
Last modified 09:42:43 PM, Fri Jun 03, 2022