SurfLab: = Geometric Algorithms + 3D Graphics + Interactive Simulation

SurfLab logo

People

[People in the lab] [3D printing in SurfLab]
Principal Investigator: Jorg Peters jorg@cise.ufl.edu
Current:  Saleh Dindar
  Martin Sarov
  Thien Nguyen
Alumni:     
  Ruijin Wu ('14) QualComm Research
  Shayan Javed NVidia
  Young In Yeo ('12) QualComm Research
  Jianhua Fan ('10) Amazon
  Ashish Myles ('09) Google
  Minho Kim ('08) Assoc Prof, University of Seoul
  Lisa Tianyun Ni ('08) Lytro
  Sukitti Punak ('07) Roswell Cancer Research
  Xiaobin Wu ('05) Amazon
  Andy Shiue Le-Jeng ('04) (RapidMind) Autodesk
  David Lutterkort ('99) (arsdigita) Red Hat
  Carlos Gonzalez-Ochoa ('98) (Disney) Naughty Dog
 
  Usame Ceylan (QualComm)
Jianwei Gao (AMD)
Lihan Bin (AMD, QualComm)
Lewey Geselowitz (MicroSoft)
Scott McCammon
Kam VedBra
John Spait
Doina Onut
 
Visitors:     
Hao Liu, Najing U (15)  
Lizheng Lu, Zhejiang U (12-13)  
Ping Jiang, Hefei U Tech (11-12)  
Zhangjin Huang, USTC (10-11)  
HongChan Zheng, NWPU (08-09)  
Xuli Han, South Central U China (02-03)  

Sponsors

NSF
NIH
Last modified 10:43:18 PM, Wed Jun 03, 2015